Twitter
English (UK)Slovenian (sl-SI)
Menu
  • 1
  • 2
  • 3

24. Skupščina ZAS, Združenja asfalterjev Slovenije

Brezovica pri Ljubljani, 26. maj 2019

Na skupščini je bilo prisotnih 50 udeležencev, predstavnikov podjetij in individualnih članov ZAS.
Skupščino je vodilo delovno predsedstvo v sestavi Tomaž Willenpart (BGR) kot predsednik, Branka Čulić (DRI) in Mitja Čotar (Structum) kot člana.


Delovno predsedstvo


Udeleženci 24. Skupščine in Okrogle mize

 

Na skupščini je bil v prvem delu prikazan pregled dela in poslovanja združenja v preteklem letu, vključno z vsemi finančnimi izkazi. V drugem delu je bil udeležencem predstavljen program dela za tekoče leto, kjer bo največji dogodek 17. KABV.

Poročilo o delu in planu za naprej je podal predsednik ZAS mag. Slovenko Henigman, delo v strokovnih odborih pa so predstavili namesto vodje TO Janeza Prosena je poročilo podal član TO Roman Bašelj, Mitja Čotar, vodja OZVO, Mojca Ravnikar Turk, vodja sekcije za HI in Marjan Marolt, vodja Sekcije za izobraževanje.

Poročilo o finančnem poslovanju je podala mag. Nevenka Predalič, poročilo NO pa predsednik NO ZAS, Bojan Hočevar. ZAS je v celoti izpolnilo zastavljene naloge in poslovalo skladno s planom in usmeritvami Upravnega odbora.

 

Najpomembnejši poudarki zadnjega leta delovanja so predvsem naslednji:

• Uspešno so bile izpostavljene nekatere strokovne teme, širi se krog deležnikov.
• Zastavljen plan je bil v celoti realiziran in v večini parametrov presežen.
• Članstvo je stabilno, oziroma smo ga povečali. Prišlo je 5 novih članov ( 3 odšli).
• Izvedeno je bilo večje število dogodkov, kar je bilo predstavljeno v poročilu o delu.
• Nakazuje se večji obseg naročil, pojavljajo se težave z zagotovitvijo kapacitet in doseganja ustrezne kakovosti.
• Smernice za javno naročanje gradenj, kjer bo vključena tudi kakovost, so izziv za vse udeležence.
• Voziščna konstrukcija (načrtovanje, revizije in recenzije, nadzor,…) ostaja v našem fokusu.
• Nove evropske standarde smo prevedli, potrebna je še implementacija. 

Gospod Evstahij Drmota (DRC) je predstavil aktivnosti DRC, Družbe za raziskave v cstni in prometni stroki Slovenije, d.o.o. 

Predstavljen in sprejet je bil tudi Program dela za leto 2019, ki je bil skupaj z ostalimi sklepi soglasno sprejet. Skupščina se je zaključila s skupnim druženjem.

       
Slovenko Henigman, predsednik ZAS                                           Roman Bašelj, član Tehničnega odbora

 

       

Bojan Hočevar, predsednik NO                                                      Marjan Marolt, vodja Sekcije za izobraževanje   
       
  

       

Mojca Ravnikar Turk, vodja Sekcije za hidroizolacije               Mitja Čotar, vodja Odbora ZVO


 

 

nazaj na vrh

Login or Register