Twitter
English (UK)Slovenian (sl-SI)
Menu
  • 1
  • 2
  • 3

POROČILO: 23. izobraževanje tehničnega asfalterskega kadra 2019

 23. izobraževanje in usposabljanje tehničnega asfalterskega kadra

Izobraževanje je ena od pomembnih aktivnosti ZAS, Združenja asfalterjev Slovenije in se ga na različne načine vključuje v dogodke, ki jih združenje organizira. Najpomembnejši dogodek, namenjen izključno izobraževanju, pa je vsakoletno izobraževanje in usposabljanje asfalterjev. Tako je bilo tudi letos 13. in 14. marca 2019 organizirano tradicionalno, tokrat že 23. izobraževanje in usposabljanje asfalterjev. Po ustaljenem sistemu, ko se izmenično se izobražuje enkrat tehnični, drugič operativni kader, je letos potekalo 12. izobraževanje in usposabljanje tehničnega  asfalterskega kadra.

Namenjeno je bilo predvsem inženirsko tehničnemu osebju pri gradbenih izvajalcih, projektantom, tehnologom in laboratorijskemu osebju, nadzornim inženirjem, in drugim, ki prihajajo v stik z asfaltersko dejavnostjo, bodisi kot izvajalci, nadzorniki ali naročniki.

Izobraževanja, ki je bilo organizirano na dveh različnih lokacijah, 13 3. v Ljubljani v Tehnološkem parku Lj. Brdo in 14.3. v Celju v poslovnem objektu VOC Celje, se je letos udeležilo 161 slušateljev iz cele Slovenije. Udeleženci so prišli iz vseh naših vidnejših podjetij, ki se ukvarjajo z asfaltersko dejavnostjo nekaj pa tudi iz podjetij, ki nastopajo kot naročniki, nadzorniki oz. inženirji (33 podjetij).

 Izobraževanje je bilo tokrat sestavljeno samo iz teoretičnega dela, končalo pa se je s preskusom znanja in izpolnitvijo ankete o zadovoljstvu.

 

 

 1. dan izobraževanja, dvorana v Tehnološkem parku v Ljubljani, preko 100  udeležencev

  

Program tokratnega izobraževanja je bil sestavljen na podlagi predlogov podjetij članov ZAS , vanj smo vključili različne aktualne teme, iz celotnega spektra asfalterske dejavnosti. Začetni del je bil namenjen tehnično projektni dokumentaciji in izbiri ter preiskavi materialov, drugi del pa predstavitvi vsebin iz operativne izvedbe del.

 


Program izobraževanja in usposabljanje tehničnega asfalterskega kadra:

Projektiranje voziščne konstrukcije – Zvonko Cotič , Structum

Poudarki pri izbiri in kakovosti bitumnov – mag. Mojca Ravnikar Turk , ZAG

Tehnična dokumentacija za izvedbo del – Zvonimir Britovšek, DRI

Hidroizolacija in asfalt na premostitvenih objektih – Roman Bašelj, Igmat

Pogoste napake pri asfaltiranju – dr. Primož Pavšič, GI-ZRMK

Priporočila za izvajanje asfalterskih del – mag. Slovenko Henigman, ZAS

Nove tehnologije asfaltnih plasti – dr. Dejan Hribar, Strabag

Digitalizacija procesov v asfalterstvu - Simon Operčkal, Kolektor CPG in Marko Balkovec, Ro-tehnologija

 

2. dan izobraževanja v prostorih VOC Celje d.d., preko 50 udeležencev

  

Uvodni del

V uvodu so udeležence pozdravili in nagovorili mag. Slovenko Henigman, predsednik ZAS, g, Tomaž Willenpart vodja sektorja za investicije v ceste na Direkciji RS za infrastrukturo, v Celju pa v imenu gostitelja dogodka, tudi g. Matjaž Geršak vodja vgrajevanja asfaltov pri podjetju VOC Celje d.d.

Mag. Henigman je v svojem nagovoru predstavil proizvodnjo asfaltnih zmesi v Sloveniji in ob tem potegnil vzporednico z evropsko asfaltersko industrijo. V nadaljevanju pa izpostavil nekatere ključne teme in izzive, s katerimi se danes sooča asfalterska panoga. To so predvsem izzivi povezani z novimi tehnologijami pri vozilih in infrastrukturi in z ohranjanjem okolja, z zniževanje emisij ob proizvodnji in vgradnji asfalta.

 

               

 Predsednik ZAS, mag. Slovenko Henigman               Tomaž Willenpart, DRSI

 

G. Willenpart je nagovoril udeležence in predstavil lanskoletne podatke in letošnje načrte pri vlaganju v izgradnjo in obnovo cestne infrastrukture. Ob tem se je dotaknil zakonodaje, ki pri oddaji del kot edino merilo še vedno upošteva najnižjo ceno, kar z vidika kvalitete ni pozitiven signal. Pozitivni trend vlaganja se bo v naslednjem obdobju nadaljeval, kar je razvidno iz sprejetega nacionalnega programa oz. 6 letnega drsnega plana vzdrževanja in investicij v ceste.

V nadaljevanju je spregovoril tudi o kvaliteti, ki je zadnjem obdobju padla, kar je po njegovem mnenju posledica krize in propada večine gradbenih podjetij pri nas. Vendar so obeti za prihodnost dobri in tudi izvajalci se morajo opremiti tako kadrovsko, kot tehnološko ter z izobraževanjem slediti razvoju stroke.

  

Projektiranje voziščne konstrukcije – Zvonko Cotič

Zvonko Cotič je v svoji predstavitvi dimenzioniranje asfaltnih plasti ter predstavil tehnično regulativo in osnove za dimenzioniranje voziščnih konstrukcij ob upoštevanju prometnih obremenitev, nosilnosti podlage, kakovosti materialov in zaščite pred zmrzovanjem.

 V drugem delu pa je predstavil uporabo t.i. »Open graded« asfaltne zmesi pri obnovi krajših avtocestnih odsekov Brezovica – Vrhnika (1.200 m), Divača – Koper (350 m) in Koper – Izola (700 m). V njih je bil uporabljen z gumo modificiran bitumen, meritve hrupa po izvedenih obnovah pa kažejo na znatno znižanje emisije hrupa cestnega prometa v okolje.

 

 

 Zvonko Cotič

  

Poudarki pri izbiri in kakovosti bitumnov – mag. Mojca Ravnikar Turk

V svojem predavanju je predstavila lastnosti cestogradbenih in PmB bitumnov pred in po vgradnji ter pomembne karakteristike bitumnov. Glede nato da so lastnosti vgrajenega asfalta so najbolj odvisne od vrste asfaltne zmesi, vgradnje in lastnosti bitumna po vgradnji, se velik poudarek daje t.i. laboratorijskemu staranju bitumna po postopkih RTFOT in RTFOT+PAV. Prvi simulira lastnosti bitumna po proizvodnji asfalta, drugi pa po vgradnji oz. uporabi. Na tako pripravljenih bitumenskih vzorcih se nato izvajajo klasične preiskave pa tudi nekatere kompleksnejše kot so: BBR - Ugotavljanje upogibne togosti, DSR - Ugotavljanje kompleksnega strižnega modula in faznega kota, ter MSCRT - Ponavljajoči obremenilni in razbremenilni preskus.

 

 

Mojca Ravnikar Turk

  

Tehnična dokumentacija za izvedbo del – Zvonimir Britovšek

V predavanju z naslovom Tehnična dokumentacija za izvedbo del je Zvonimir Britovšek predstavil pomembnost tehničnih specifikacij za prometno infrastrukturo ter projekt s katerim bi se zagotovilo dolgoročno delovanje sistema razvoja in stalnega dopolnjevanja tehničnih specifikacij.

Poseben del svoje predstavitev je namenil pripravi Tehnološko ekonomskih elaboratov ter podatkih, ki jih elaborat mora vsebovati. Na posameznih konkretnih primerih je pokazal nedoslednosti, ki jih pri pregledu te dokumentacije ugotavlja, kot na primer pretečen rok veljavnosti dokazil o kakovosti, fiktivni izvori materialov, nerealna navedba mehanizacije in števila kamionov, neprevedena dokazila in podobno.

 

Zvonimir Britovšek

  

Hidroizolacija in asfalt na premostitvenih objektih – Roman Bašelj

Pomembnost hidroizolacije na premostitvenih objektih, kjer služi kot zaščita konstrukcije je predstavil Roman Bašelj. Pravilno izvedena HI plast preprečuje fizikalno in kemično propadanje konstrukcije ter korozijo armature, kar vse skupaj bistveno vpliva na trajnost in stabilnost objektov.

Predstavil je tehnično regulativo za proizvodnjo hidroizolacijskih materialov ter smernice za izvedbo HI na cestnih objektih. Te so še v obliki predloga in sicer iz leta 2001.

Po detajlnejšem pregledu klasičnega sistema s HI trakovi in pogojev za izvedbo je pokazal tudi alternativne rešitve, kot so HI iz bitumensko lateksne zmesi (Servidek/Servipak®), Metilmetakrilat »MMA“ hidroizolacijo in pilouretanske hidroizolacije.

Ob koncu je predstavil še pogoje za vgradnjo začitnih asfaltnih plasti na položenno izolacijo, kjer je potrebno doseči dobro sprijetost HI in asfalta ter ustrezno zgoščenost plasti. Zaščitno plast je  mogoče zelo kvalitetno izvesti tudi z litim asfaltom in naročnik DARS v novih navodilih za projektiranje in izvedbo asfaltnih plasti na premostitvenih objektih že zahteva obvezno uporabo litega asfalta za zaščitne asfaltne plasti za objekte dolžine do 50 m.

 

 

 Roman Bašelj

  

Pogoste napake pri asfaltiranju – dr. Primož Pavšič

V predavanju, ki je sledilo je Primož Pavšič predstavil pogoste napake pri asfaltiranju. Pri tem je izpostavil napake, ki se dogajajo zaradi neustrezne podlage, mehanizacije, dostave asfaltnih zmesi ter samega vgrajevanja asfaltnih zmesi. Ob tem je prikazal  konkretne primere napak, ki se pojavljajo in vzroke zanje ter predstavil ukrepe za odpravo oz. zmanjšanje le teh in na koncu pokazal še način izračuna odbitka za nekvalitetno izvedbo v smislu nedoseganja zahtevane ravnosti planuma vgrajene asfaltne plasti.

  


Primož Pavšič

  

Priporočila za izvajanje asfalterskih del – mag. Slovenko Henigman

Združenje asfalterjev je v mesecu marcu 2019 v obliki brošure izdalo Priporočila za izvajanje asfalterskih del, kjer so navedeni pogoji in postopki, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju, naročanju, transportu, vgradnji, zgoščanju in zagotavljanju ter preverjanju kakovosti vgrajevanja asfaltne zmesi.

Priporočila je nazorno predstavil mag. Henigman in ob tem izvajalcem priporočil uporabo tega dokumenta kot opomnika in da se pred vsakim zahtevnejšim asfalterskim delom pripravijo skladno z navodili zapisanimi v brošuri.

 

Slovenko Henigman

  

Nove tehnologije asfaltnih plasti – dr. Dejan Hribar

Bitumenski beton za zelo tanke obrabne plasti (BBTM) je v sklopu izobraževanja predstavil Dejan Hribar. Predavanje je prikazalo značilnosti BBTM, proizvodnjo, transport in vgrajevanje ter izkušnje, ki jih ima podjetje Strabag z bitumenskim betonom za zelo tanke obrabne plasti. Za uporabo tovrstnih plasti tudi na slovenskem cestnem omrežju, potrebno na podlagi izkušenj iz tujine pripraviti ustrezno tehnično regulativo.

 

Dejan Hribar

  

Digitalizacija procesov v asfalterstvu – Marko Balkovec in Simon Operčkal

V zadnjem predavanju tokratnega izobraževanja sta Marko Balkovec in Simon Operčkal predstavila novejšo tehnologijo pri asfalterski mehanizaciji za kvalitetnejšo vgradnjo in boljšo spremljavo izvedbe asfalterskih del. Sistemi kot so sistem za vzdolžno niveliranje BigMultiplexSki, 3D niveliranje z laserjem in dodajalec asfaltne zmesi v veliki meri izključujejo človeški faktor in tako omogočajo doseganje boljše ravnosti pri vgrajevanju asfalta. Primeri iz prakse to potrjujejo in za objekte, kot so preplastitve avtocestnih odsekov oz daljši odseki državnih in lokalnih cest je uporaba teh sistemov zelo priporočljiva.

Prav tako je bil predstavljen Road scan sistem za kontinuirano merjenje temperature vgrajenega asfalta in Witos paving sistem. Prvi omogoča kontinuirano spremljanje temperature za finišersko gredjo drugi pa neposredni pregled nad celotnim postopkom vgradnje asfalta od kontrole, proizvodnje, preko transporta in vgradnje, do analize izvedenega dela.

 

Marko Balkovec in Simon Operčkal

 

 

Preizkus znanja

Po končanem usposabljanju so bili udeleženci povabljeni še k opravljanju pisnega preskusa znanja in izpolnitvi ankete. Preizkus, ki je zajemal 18 vprašanj je reševalo 160 udeležencev. Uspešni so bili vsi, ki so pravilno odgovorili na vsaj 9 ali več vprašanj. Seznam je objavljen na spletni strani ZAS v rubriki http://www.zdruzenje-zas.si/index.php/si/predstavitev/sekcija-za-izobrazevanje.

  

Anketa o izobraževanju

 Anketo o zadovoljstvu je izpolnilo 147 udeležencev izobraževanja, ki so bili z izobraževanjem v splošnem zadovoljni, saj so ga ocenili s skupno povprečno oceno 4,51 (ocene od 1 do 5) ter s skupno povprečno oceno izobraževanja 4,49. Pobude, predlogi in ter mnenja, ki so jih nekateri anketiranci podali, bodo v pomoč pri organizaciji prihodnjih izobraževanj.

 

nazaj na vrh

Login or Register