Twitter
English (UK)Slovenian (sl-SI)
Menu
  • 1
  • 2
  • 3

POROČILO: 22. izobraževanje in usposabljanje operativnega asfalterskega kadra 2018

Izobraževanje asfalterskega kadra je ena izmed primarnih aktivnosti ZAS, Združenja asfalterjev Slovenije. Tako je bilo tudi letos 7. in 8. marca 2018 organizirano tradicionalno, tokrat že 22. izobraževanje in usposabljanje asfalterjev. Po uveljavljenem načinu, ko se izmenično se izobražuje enkrat tehnični, drugič operativni kader, je letos potekalo 11. izobraževanje in usposabljanje operativnega asfalterskega kadra

Namenjeno je bilo predvsem delovodjem, vodjem skupin, strojnikom, tehnologom pa tudi laboratorijskemu osebju, nadzornim inženirjem, in drugim, ki prihajajo v stik z asfaltersko dejavnostjo, bodisi kot izvajalci, nadzorniki ali naročniki.
Izobraževanje je bilo organizirano na dveh različnih lokacijah, 7. 3. 2018 v Ljubljani in 8.3. 2018 v Murski Soboti. V Ljubljani so predavanja potekala v dvorani Tehnološkega park Lj. Brdo, praktični prikaz na poligonu pa je bil organiziran na lokaciji asfaltne baze Trgograd v Smodinovcu. V Murski Soboti so izobraževanje ponovno gostili v podjetju Pomgrad na lokaciji na Bakovski ulici.

Skupaj se je letos izobraževanja udeležilo kar 192 slušateljev iz cele Slovenije. Prišli so iz vseh naših vidnejših podjetij, ki se ukvarjajo z asfaltersko dejavnostjo (24 podjetij), nekaj pa tudi iz podjetij, ki nastopajo kot naročniki, nadzorniki oz. inženirji.

Izobraževanje je bilo tudi tokrat sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela, končalo pa se je s preskusom znanja in izpolnitvijo ankete o zadovoljstvu.

1. dan izobraževanja, dvorana v Tehnološkem parku v Ljubljani, preko 130 udeležencev

UVODNI DEL:
•    Vloga notranje kontrole v procesu izvedbe asfalterskih del
•    Ravnost asfaltnih površin - vplivi na ravnost, meritve ravnosti, odbitki
•    Ponovna uporaba asfalta - reciklaža »in situ«, reciklaža na obratu
•    Varstvo pri delu v asfalterstvu
•    Organizacija asfalterskih del in novi pristopi

PRAKTIČNI DEL:
•    Praktični prikaz vgrajevanja s finišerjem na poligonu (delovni postopki pri vgrajevanju asfaltnih zmesi)
•    Nastavitev parametrov na finišerju
•    Uporaba nivelirne elektronike
•    Zgoščevanje asfaltnih zmesi
•    Predstavitev novih tehnologij
•    Digitalizacija procesa vgradnje asfalta
•    Predstavitev postopka reciklaže »in situ«

UVODNI DEL:

V uvodu so udeležence pozdravili in nagovorili Slovenko Henigman, predsednik ZAS, Primož Petrič-MAPRI, Ambasador asfalta 2018/19, v Murski soboti pa tudi Kristian Ravnič, član uprave Pomgrad, d.d.
Mag. Henigman je v svojem nagovoru potegnil nekaj vzporednic med slovensko in evropsko asfaltersko industrijo v nadaljevanju pa izpostavil nekatere ključne teme in izzive, s katerimi se danes sooča asfalterska panoga. To so predvsem izzivi vezani na ohranjanje okolja, kjer ima asfalterska dejavnost v Sloveniji še veliko rezerv, tako pri ponovni uporabi asfalta, kot pri zniževanju emisij ob proizvodnji in vgradnji.
Izzivi se kažejo tudi v digitalizaciji procesov, ki prinaša veliko prednosti in možnosti izboljšav tudi pri organizaciji izvajanja asfalterskih del.

Primož Petrič, ki je bil na 16. Kolokviju o bitumnih, asfaltih in voziščih, izbran za Ambasadorja asfalta v obdobju 2018/2019, je v svojem pozdravnem nagovoru izpostavil pomembnost asfalterske dejavnosti in vseh, ki se z njo ukvarjajo. Asfaltni sloji dajejo končno podobo voznim površinam in za kvalitetno izvedbo se zahteva profesionalni pristop vseh udeležencev pri gradnji. To delo je zahtevno, zato ga izredno ceni, od asfalterjev pa pričakuje, da se bodo razvijali in si preko tega dvigovali svoje ceno na trgu.

Predsednik ZAS, mag. Slovenko HenigmanPrimož Petrič, MAPRI, Ambasador asfalta 2018/19


TEORETIČNI del izobraževanja:

Predstavljene so bile naslednje teme, ki so jih predstavili predavatelji, strokovnjaki na svojem področju.
1. Vloga notranje kontrole v procesu izvedbe asfalterskih del - Franc Matjašec, Pomgrad, d.d.
2. Ravnost asfaltnih površin - vplivi na ravnost, meritve ravnosti, odbitki - dr. Primož Pavšič, GI ZRMK, d.o.o.
3. Ponovna uporaba asfalta - reciklaža »in situ« - Damijan Zore, Igmat d.d. in reciklaža na obratu - Luka Cuderman, GGD d.d.
4. Varstvo pri delu v asfalterstvu - Božidar Šef, Balex, d.o.o.
5. Organizacija asfalterskih del in novi pristopi - Marjan Marolt, JPC2C d.o.o. in Marko Balkovec, Rotech d.o.o.


Franc Matjašec
Je v svojem predavanju predstavil pomen kakovosti v asfalterstvu in vlogo notranje kontrole pri tem. Podrobno je predstavil zahtevane lastnosti in dokazovanje kakovosti pri asfaltnih zmeseh in vgrajenih plasteh. Notranja kontrola, ki je pravočasno vključena v izvedbo projekta, izvajalcu lahko nudi strokovno pomoč in usmeritve od priprave do dejanske realizacije.

Franc Matjašec


Dr. Primož Pavšič
Je v svoji predstavitvi z naslovom Ravnost asfaltnih površin - vplivi na ravnost, meritve ravnosti, odbitki, izpostavil pomen ravnosti vozišč. Ta ima, poleg vpliva na udobnost vožnje in varnost, tudi vpliv na trajnost voziščne konstrukcije. Prikazal je postopke, ki se uporabljajo za meritev ravnosti voznih površin in izračune odbitkov v primeru odstopanja od zahtev.
 
V drugem delu predavanja je dr. Pavšič podrobno predstavil kaj vse na ravnost vpliva pri izvedbi asfaltiranja. Pomembni so vsi segmenti, od primerne podlage, pravih nastavitev in postopkov pri vgradnji asfalta do upoštevanja pravil pri zgoščanju vgrajene plasti.

Dr. Primož PavšičDamijan Zore
Ponovna uporaba asfalta po postopku hladne reciklaže »in situ« je bila ponovno predstavljena tematika, saj se je v zadnjem obdobju povečal obseg tovrstnih obnov državnih cest. Posledično se je povečalo tudi število izvajalcev, ki s to tehnologijo razpolagajo. Zore je v svojem predavanju predstavil celoten postopek reciklaže, od odvzema vzorcev obstoječega vozišča, preko priprave recepture do izvedbe na terenu.
Glavni poudarek je dal na napakah, ki jih izvajalci pri izvedbi pogosto delajo, predstavil pa je tudi parametre in tehnične zahteve za izvedbo tega postopka obnove vozišča.

Damijan ZoreLuka Cuderman
Drug postopek ponovne uporabe asfalta je t.i. reciklaža na asfaltnem obratu. Pri tem postopku je pomembno zbiranje, predelava in deponiranje asfaltnega granulata, kot sestavnega vhodnega materiala za proizvodnjo asfaltnih zmesi. Ob ustrezni predelavi in na podlagi preiskav je mogoče asfaltni granulat uporabiti pri proizvodnji po postopku hladne ali vroče reciklaže na obratu.
Cuderman je v svoji predstavitvi tudi nazorno prikazal postopek vroče reciklaže na obratu z vzporednim bobnom, ki omogoča do 80% dodajanja asfaltnega granulata.

Luka CudermanBožidar Šef
Je varnostni inženir z dolgoletnimi izkušnjami kot varnostni koordinator na različnih gradbiščih in je predstavil zakonodajo, ki ureja varnost in zdravje pri delu. Nadaljeval je z uporabo osebne varovalne opreme in zagotavljanju ustreznih pogojev za delo na raznovrstnih gradbiščih. Največ pozornosti je namenil zavarovanju del na gradbiščih, kjer delo poteka v neposredni bližini prometa in s slikovnim materialom prikazal primere slabe in primere dobre prakse.

Božidar ŠefMarjan Marolt
Je v predstavitvi z naslovom Organizacija asfalterskih del prikazal pomen organizacije, če želimo kvalitetno izvedeno voziščno konstrukcijo. Ob tem je nujno obvladovati vse dejavnike, ki sestavljajo realizacijo projekta. V predavanju so bili dani poudarki na poznavanju posameznih asfaltnih zmesi, pripravi in prevzemu podlage, ter sami izvedbi del.
Pri asfaltnih zmeseh so bile predstavljene oznake zmesi in pogoji uporabe glede na debelino plasti. Dobra podlaga je osnova za kvalitetno izvedeno asfaltno vozišče, zato je bilo izpostavljeno, kaj je ob pripravi oz prevzemu podlage potrebno zagotoviti. V nadaljevanju je Marjan Marolt predstavil še, kako s pravilnimi postopki in  pravo tehnologijo vgradnje in zgoščanja asfalta, vplivamo na kakovost asfalterskih del.

Marjan MaroltMarko Balkovec
Predstavil je nov pristop, ki ga prinaša digitalizacija procesa vgradnje asfalta. V podjetju Voegele so razvili več novih sistemov, ki ponujajo izboljšave pri vodenju asfalterske mehanizacije in spremljavi vgradnje asfalta.
Tako so razvili sistem za lasersko vodenje finišerja, Road scan sistem za kontinuirano merjenje temperature vgrajenega asfalta in Witos paving sistem. Ta omogoča neposredni pregled nad celotnim procesom izvedbe projekta od kontrole, proizvodnje, preko transporta in vgradnje, do analize izvedenega dela.Sistem je podlaga za učinkovitejše načrtovanje, večjo preglednost in hitro odzivanje v primeru motenj v procesu asfaltiranja.
Vsi deležniki v procesu so povezani v omrežje, ki povezuje, notranjo kontrolo, asfatni obrat, voznike pri transportu asfalta in vgrajevalno ekipo na gradbišču. Vodji gradnje je na ta način omogočen celovit pregled nad potekom del, sprotno optimizacijo ter hitro in učinkovito ukrepanje v primeru odstopanj.

Marko Balkovec

Sistem tudi omogoča takojšnje dokumentiranje procesa za kasnejšo analizo, s čimer se lahko poveča stroškovna učinkovitost izvedbe projektov.

PRAKTIČNI del izobraževanja:

Slušatelji so bili so po končanih predavanjih povabljeni še na prikaz postopkov pri strojni vgradnji asfalta. 1. dan, v Ljubljani, je bil prikaz izveden na lokaciji asfaltne baze Tgrograd, naslednji dan, v Murski Soboti, pa na lokaciji asfaltne baze Pomgrad. Za lažjo spremljavo predstavitev so bili slušatelji razdeljeni v 3 skupine.

Praktični prikaz vgrajevanja s finišerjem na poligonu sta predstavila Simon Operčkal in Janez Šuštar in udeležencem prikazala:
•    Nastavitve parametrov na finišerju
•    Uporabo nivelirne elektronike
•    Zgoščevanje asfaltnih zmesi


        
Praktični prikaz strojne vgradnje asfalta sta predstavila g. Simon Operčkal (na sliki zgoraj) in g. Janez Šuštar (na sliki spodaj)Drugo skupino je prevzel g. Marko Balkovec in nove, digitalne sisteme za vodenje in kontrole vgradnje asfalta, o katerih je govoril na predavanjih, predstavil tudi na poligonu. S sodobno tehnologijo je omogočeno lasersko 3D vodenje strojev na gradbišču, neposredna spremljava temperature vgrajenega asfalta in kontrola celotnega procesa izvedbe projekta asfaltiranja.


 
Veliko zanimanja so udeleženci izobraževanja pokazali tudi za prikaz postopka izvedbe hladne reciklaže s cementom in penjenim bitumnom. Ta tehnologija je v Sloveniji sicer prisotna že več kot 15 let, vendar se je v polni meri uveljavila šele v zadnjem obdobju. Močno se je povečal tudi obseg obnovitvenih del po tem sistemu, več izvajalcev se je na novo opremilo s to tehnologijo.
Postopek in mehanizacijo za izvedbo je predstavil Jani Planinc, udeleženci pa so lahko spoznali prednosti takšnega načina obnove ali rekonstrukcije dotrajanih vozišč.
Jani Planinic; predstavitev postopka reciklaže »in situ«PREIZKUS ZNANJA

Po končanem usposabljanju so bili udeleženci povabljeni še k opravljanju pisnega preskusa znanja in izpolnitvi ankete. Preizkus, ki je zajemal 18 vprašanj, je reševalo 175 udeležencev. Uspešni so bili vsi, ki so pravilno odgovorili na 9 ali več vprašanj. V povprečju so udeleženci pravilno odgovorili na 15,8 vprašanj (88% uspešnost).     


ANKETA o izobraževanju

Anketo o zadovoljstvu je izpolnilo 109 udeležencev izobraževanja, ki so bili z izobraževanjem zadovoljni, saj so ga ocenili s skupno povprečno oceno 4,36 (ocene od 1 do 5).
Dobrodošla so bila tudi vsa mnenja in komentarji, ki so jih nekateri anketiranci podali in bodo v pomoč pri organizaciji prihodnjih izobraževanj.
nazaj na vrh

Login or Register