Obvestilo
 • Lack of access rights - File '/images/sh.jpg'
 • Lack of access rights - File '/images/sh.jpg'
Twitter
English (UK)Slovenian (sl-SI)
Menu
 • 1
 • 2
 • 3

21. usposabljanje tehničnega asfalterskega kadra

        

ZAS, Združenje asfalterjev Slovenije je v času med 15. in 16. marcem 2017 pripravilo tradicionalno 21. izobraževanje asfalterjev. Ker se izmenično izobražuje enkrat tehnični kader, drugič operativni, je letos potekalo 11. izobraževanje in usposabljanje tehničnega kadra, ki je zajemalo predvsem inženirje, ki se pretežno ukvarjajo z asfaltersko dejavnostjo. 

 

Usposabljanje, ki so se ga udeležili slušatelji iz cele Slovenije, je potekalo v predavalnici Zavoda za gradbeništvo Slovenije v Ljubljani.

 

Osnovni cilj letošnjega izobraževanje je bil namenjen:

 

TEORETIČNI DEL:

        Proizvodnja in vgrajevanje asfaltnih zmesi

        Pomen stikov na trajnost asfaltnih utrditev

        Poudarki pri izvajanju asfalterskih del vezanih na naročanje, projektiranje, proizvodnjo, nadzor in kontrolo kvalitete

        Priporočila za načrtovanje asfaltnih voziščnih konstrukcij na območjih mirujočega prometa

        Predstavitev standardnih in dinamičnih preiskav asfaltnih in bitumenskih zmesi (pregled primerov dobre prakse)

  

PRAKTIČNI DEL:

 

·        Pregled osnovnih in naprednih preiskav bitumnov in asfaltnih zmesi v laboratoriju

 

Tudi tokrat je naša prizadevanja podprla država s častnim pokroviteljstvom s strani MzI- DRSI, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je prevzela častno pokroviteljstvo nad dogodkom.

Izobraževanja se je v dveh dneh skupaj udeležilo 121 slušateljev iz 35 podjetij (17 izvajalcev, 8 naročnikov, od tega 6 občin ter 10 inženiringov oz. projektantov). Izobraževanje in usposabljanje je bilo razdeljeno na uvodni, teoretični in praktični del v laboratoriju.

  

 Predavalnica na Zavodu za gradbeništvo Slovenije je bila v obeh dneh predavanj polno zasedena

 

 

Uvodni del:

Za uvodne nagovore so poskrbeli: vodja laboratorija za asfalt pri ZAG v imenu direktorja ga. mag. Mojca Ravnikar Turk, predsednik ZAS, mag. Slovenko Henigman in namestnica direktorja DRSI, ga. Ljiljana Herga.

  

mag. Mojca Ravnikar Turk, vodja laboratorija pri ZAG

Poudarila je pomen laboratorijskega dela, projektiranja, preiskav in raziskav na asfaltersko dejavnost. ZAG je pridobil celotno paleto aparatur in vzpostavil strokovnjake za izvedbo vseh osnovnih in dinamičnih preskusov.

V imenu direktorja dr. Andraža Legata je izrazila zadovoljstvo nad dobrim odzivom in zaželela uspešno delo.

 

 

mag. Slovenko Henigman, predsednik ZAS:

Usposabljanje in izobraževanje delavcev v asfalterski branži je ena od najpomembnejših nalog ZAS, kajti na ta način zagotavljamo čim boljšo kakovost dela, sledimo napredku in negujemo našo dejavnost.

Asfalterstvo je zelo kompleksna dejavnost, kjer sodeluje cela veriga akterjev in vsi morajo svoje delo kar se da dobro opraviti, zato je izrazil svoje veliko zadovoljstvo, da se letošnjega usposabljanja udeležujejo tako predstavniki investitorjev (državnih in občinskih), gradbenih izvajalcev, projektantov, inženiringov, predstavnikov laboratorijev in inštitutov. Torej celotna veriga sodelujočih kar je v takšni kompleksni panogi kot je asfalterstvo še toliko bolj pomembno.

V svoji predstavitvi je poudaril pomen asfalterske dejavnosti v Evropi in jo primerjal s Slovenijo. Smo relativno primerljivi z obsegom proizvodnje, manj pa z razpoložljivostjo rezkanca in ponovne uporabe v vročih ali toplih asfaltnih zmeseh.

Cilj asfalterske industrije v Evropi je slediti trendom zniževanja emisij, tako pri proizvodnji asfaltov kot pri vzpostavitvi takšne infrastrukture, ki bo zmanjševala škodljive posledice toplogrednih plinov.

V ta namen je potrebno izboljšati načine sklepanja pogodb med investitorji in izvajalci, ki bodo omogočale inovacije in s tem hitrejše poti za doseganje naših ciljev.

Predsednik Združenja ZAS, mag. Slovenko Henigman                                               Predstavnica DRSI ga. Ljiljana Herga, namestnica direktorja DRSI 

 

Ljiljana Herga:

»Opravljate zelo pomembno delo, proizvajate in vgrajujete asfaltne zmesi. Od vašega dela v veliki meri zavisi po kakšnih cestah se vozimo. Zato podpiramo tovrstna izobraževanja in želimo dodati tudi naš doprinos. Ta prispevek se kaže tudi v temu koliko sredstev namenjamo v vsakoletnem proračunu. Po zelo sušnih letih imamo ponovno nekaj več razlogov za zadovoljstvo. Letošnji proračun presega170 mio EUR. To je veliko, na drugi strani pa veliko premalo, da bi pričeli izboljševati stanje, ki pomeni, da je več kot 70% cestnih površin v slabem in zelo slabem stanju. Zato si bomo prizadevali, da se proračun v naslednjih letih okrepi, kar pomeni več dela tudi za vas. S tem pa bodo imele največ koristi ceste in mi vsi kot uporabniki.

»Želim vam prijetno delo in veliko novih znanj ter informacij«, je svoj nagovor zaključila ga. Herga.

 

 

 

 
 
 

Teoretični del:

Predstavljena so bila naslednja predavanja:

       Proizvodnja in vgrajevanje asfaltnih zmesi – Tadej Lamut, CGP d.d.

       Pomen stikov na trajnost asfaltnih utrditev – Roman Bašelj, IGMAT, d.d.

       Poudarki pri izvajanju asfalterskih del vezanih na naročanje, projektiranje, proizvodnjo, nadzor in kontrolo kvalitete - Zvonko Cotič, STRUCTUM, d.o.o.

       Priporočila za načrtovanje asfaltnih voziščnih konstrukcij na območjih mirujočega prometa - mag. Mitja Jurgele, DRI upravljanje investicij, d.o.o.

       Predstavitev standardnih in dinamičnih preiskav asfaltnih in bitumenskih zmesi (pregled primerov dobre prakse) - dr. Marjan Tušar in mag. Mojca Ravnikar Turk

 

 G. Tadej Lamut, CGP; d.d.

V svojem predavanju na obeh izobraževanjih je predstavil proizvodnjo in vgrajevanje asfaltnih zmesi. Predstavil je vse faze proizvodnega procesa na asfaltnem obratu z opisom posebnosti.

Sledila je predstavitev vgrajevanja z vsemi posebnosti dela na finišerju in zgoščevanja asfaltnih zmesi z valjarji. Kljub temu, da so postopki udeležencem izobraževanja poznani so lahko uživali v dinamični in strokovno poglobljeni predstavitvi. 

Tadej Lamut

 

 

g. Roman Bašelj, IGMAT, d.d. 

Za zagotovitev projektiranih lastnosti asfaltne utrditve morajo biti posamezne asfaltne plasti med seboj zlepljene. Samo s polno zlepljenostjo asfaltnih plasti lahko zagotovimo pravilen prenos različnih obremenitev na spodnje vezane ali nevezane nosilne plasti.Slaba oziroma neustrezna zlepljenost med asfaltnimi plastmi znižuje življenjsko dobo voziščne konstrukcije tudi do 80% (viri: TU Dunaj, Asphalt Institute Kentucky ZDA). Od ustrezne zlepljenosti so zato v največji meri odvisne lastnosti in trajnost celotne voziščne konstrukcije.

Vzdolžni in prečni stiki plasti pomenijo oslabitve asfaltnih utrditev, zato jih je potrebno že v fazi vgradnje ustrezno obdelati. Posebno pozornost je potrebno nameniti tesnitvi kontaktne površine stika in zgoščanja vroče asfaltne plasti v območju stika. Pravilno obdelani stik preprečuje zatekanje vode v spodnje plasti in posledično degradacijo voziščne konstrukcije.

Roman Bašelj

 

 g. Zvonko Cotič, Structum, d.o.o.

Za izvajanje asfalterskih del imamo dobro pokrito regulativo tako na področju projektiranja voziščnih konstrukcij, kot proizvodnje asfaltnih zmesi in vgrajevanja asfaltnih plasti. Za kakovostno in trajno izvedene asfaltne plasti je potrebno dosledno spoštovati TSC 06.300/06.410:2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti.

Naročniki morajo poskrbeti, da se pripravijo projektne naloge, v katerih je v čim večji meri vključena trajnostna raba naravnih virov. Za trajen asfalt je s strani projektantov zelo pomembna pravilna izbira oznak vključno z izbiro vrste vhodnega bitumna. V veliko pomoč je popis del, ki je sestavni del Smernic in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti.

Nujna je priprava in kontrola dokazil pred, med in po vgrajevanju asfaltnih zmesi. Ta dokazila so Tehnološki elaborat s programom pogostosti notranje kontrole, Izjave o lastnostih za asfaltne zmesi, Dobavnica in Poročilo notranje kontrole o vgrajenih asfaltnih zmeseh in plasteh. Za pripravo je zadolžen izvajalec za kontrolo pa nadzor.

Kakovost nam je v času krize padla. Tega se moramo zavedati. Ker kontrola stane, se kakovost brez ustrezne skrbnosti in vzpostavitve tako notranje in zunanje kontrole kakovosti na vseh nivojih le-ta ne bo povrnila oziroma vzpostavila.

 

 Zvonko Cotič

 

Mag. Mitja Jurgele 

Predstavil je Priporočila za načrtovanje voziščnih konstrukcij na območjih mirujočega prometa.

Priporočila so pripravljena v obliki kataloga standardiziranih voziščnih konstrukcij – voziščno konstrukcijo se izbere iz kataloga na podlagi nosilnosti podlage in prometne obtežbe.

Smernice bodo izšle v času letošnje skupščine ZAS.

 

 mag. Mitja Jurgele

 

 mag. Mojca Ravnikar Turk in dr. Marjan Tušar

Predstavila sta osnovne in dinamične preskuse asfaltni zmesi. Preiskave predpisane v produktnih standardih SIST EN 13108- 1 do 7 so tesno povezane z zahtevami za začetni (tipski) preskus SIST EN 13108- 20 in z zahtevami za kontrolo proizvodnje v obratu SIST EN 13108- 21. V novembru 2016 so bile objavljene nove verzije teh standardov. Če ne pride do razrešitev zapletov pri sprejemanju teh standardov, bodo v začetku leta 2018 vsi standardi serije SIST EN 13108 harmonizirani. To pomeni, da bo njihova uporaba od marca 2018 postala obvezna.V do sedaj veljavnih standardih so za lastnosti zmesi razdeljene na:

 • Zahteve temelječe na obnašanju (performance-based) in na 
 • Zahteve povezane z obnašanjem (performance-related).

Z zahtevami povezane standardizirana specifikacija je lahko i

 • zkustvena (empirical) = lastnosti povezane z obnašanjem + sestava
 • temeljna (fundamental) = lastnosti temelječe na obnašanju + sestava z več    prostostnimi stopnjami, kot pri izkustvenih specifikacijah.

Zahteva, ki temelji na obnašanju (performance based requirement), je zahteva za osnovno tehnično lastnost (recimo togost, lastnosti pri utrujanju), ki napoveduje obnašanje in se pojavlja prvenstveno v povezavi z napovedjo obnašanja. Temeljna specifikacija (fundamental specification) je kombinacija zahtev, ki temeljijo na obnašanju skupaj z omejenimi zahtevami za sestavo in sestavne materiale, z več stopnjami prostosti kot izkustvena specifikacija (to pomeni, da meje vsebnosti bitumna in območja zrnavosti kamnitega materiala niso ozko določeni).

V Sloveniji so v uporabljajo skoraj izključno izkustvene zahteve. V novih standardih serije SIST EN 13108: 2016 ločitve na izkustvene in temeljne zahteve ni več, kar pomeni, da se lahko uporablja poljubna kombinacija zahtev. To pomeni, da tudi v Sloveniji lahko pričnemo delno uporabljati temeljne zahteve. Ker so slovenski laboratoriji že opremljeni za nekatere preiskave, so bile v okviru usposabljanja posebej predstavljene naslednje preiskave:

 • Odpornost proti utrujanju, metoda preiskave z obremenjevanjem v štirih točkah po SIST EN 12697- 24;T
 • ogost, metoda preiskave z obremenjevanjem v štirih točkah po SIST EN 12697- 26;
 • Odpornost proti trajnemu preoblikovanju; metoda preiskave lezenja z triosnim cikličnim obremenjevanjem po SIST EN 12697-25 (Ciklični tlačni preskus);
 • Preiskava odpornosti na nizke temperature; metoda  TSRST - preskus termične napetosti ob preprečeni deformaciji preskušanca (ang. Thermal Stress Restrained Specimen Tests) po SIST EN 12697-46 in metoda UTST - preskus enoosne natezne napetosti (ang. Uniaxial Tension Stress Test) po SIST EN 12697-46 (Odpornost asfaltne plasti proti razpokam pri nizkih temperaturah z enoosnimi nateznimi preskusi).

     

 Dr. Marjan Tušar                                                                   mag. Mojca Ravnikar Turk

Po posameznem predavanju je potekala živahna razprava med avtorji prispevkov in predavatelji.

 

 Praktični del – ogled v laboratorijih ZAG:

V drugem, praktičnem delu je bil organiziran ogled laboratorija na Zavodu za gradbeništvu, kjer so si slušatelji preiskave, predstavljene v teoretičnem delu, tudi praktično ogledali oziroma se seznanili, s kakšnimi laboratorijskimi pripravami in na kakšen način se posamezni postopki izvajajo.

g. Aleksander Ipavec je prikazal načine priprave vzorcev in postopke standardnih preiskav asfaltnih zmesi. V tem laboratoriju je bila predstavljena tudi preiskava odpornosti asfaltnih plasti na tvorbo kolesnic, tako imenovani Wheel tracking test.

 

Dr. Marjan Tušar je v prikazal aparature in postopke za izvedbo sodobnejših preiskav asfaltnih zmesi - preiskave asfaltnih zmesi temelječe na obnašanju. To so preiskava togosti in odpornosti proti utrujanju s štiri točkovnim obremenjevalnim testom, odpornost proti trajnemu preoblikovanju s triosnim cikličnim obremenjevanjem ter preiskava odpornosti asfaltne zmesi na nizke temperature. Vse navedene preiskave zahtevajo visoko tehnološko opremljenost laboratorijev in usposobljen kader, s čimer na Zavodu za gradbeništvo razpolagajo.

 

 

Drugi sklop preiskav, ki so si jih udeleženci izobraževanja ogledali, so bile preiskave bitumnov. Predstavila sta jih mag. Mojca Ravnikar Turk in ga. Dušanka Bohinc. V bitumenskem laboratoriju poleg osnovnih preiskav, kot sta zmehčišče in penetracija, izvajajo še druge, zahtevnejše preiskave. Te so pomembe za napovedovanje obnašanja bitumenskega veziva skozi daljše časovno obdobje ob vse večjih klimatskih in prometnih obremenitvah.

Pri cestogradbenih bitumnih se tako preiskuje še pretrgališče, elastičnost in viskoznost, pri polimernih bitumnih pa poleg navedeni še meritve elastične povratne deformacije,meritev sile pri duktilnosti in stabilnost. Nekatere od navedenih preiskav se ponovijo tudi pri staranem bitumnu, zato jih je potrebno z laboratorijsko starati. 

      

 

 

Preskus znanja

Po končanem usposabljanju so udeleženci opravili preskus znanja, ki je zajemal 15 vprašanj. Test je reševalo 117 udeležencev. Uspešnih so bili vsi, ki so pravilno odgovorili na 8 ali več vprašanj. V povprečju so udeleženci pravilno rešili 12,9 vprašanj (86% uspešnost). Največ težav je povzročalo vprašanje: »Med katerimi plastmi voziščne konstrukcije pod obremenitvami s težkimi vozili nastajajo največje strižne napetosti?«

 

 

Anketa o izobraževanju

Anketo o zadovoljstvu so izpolnili 103 udeleženci Izobraževanja. Statistični podatki analize ankete so razvidni iz spodnje razpredelnice:

Udeleženci so bili z izobraževanjem zelo zadovoljni, saj so ga ocenili s skupno povprečno oceno 4,44. Dobrodošla so tudi vsa mnenja in komentarji, ki so jih anketiranci podali in bodo v pomoč pri organizaciji prihodnjih izobraževanj.

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj na vrh

Login or Register