Twitter
English (UK)Slovenian (sl-SI)
Menu
 • 1
 • 2
 • 3

Strokovni posvet "Napredne asfalterske tehnologije"

 

Strokovni posvet »NAPREDNE ASFALTERSKE TEHNOLOGIJE« in

21. redna skupščina ZAS, Združenja asfalterjev Slovenije

13. junij 2016, kongresni center BRDO

 

Na posvetu, ki so ga organizirali Združenje asfalterjev Slovenije (ZAS), Družba za raziskovanje v cestni stroki Slovenije, d.o.o. (DRC) in Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI), je bilo predstavljenih pet strokovnih referatov, srečanje pa sta moderirala ga. Mojca Ravnikar Turk in g. Aleksander Ljubič. Udeležence, skupaj se jih je zbralo 101, so z uvodnimi nagovori pozdravili predsednik ZAS g. Slovenko Henigman, direktor DRC g. Zvone Britovšek in namestnica direktorja DRSI ga. Ljiljana Herga. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsednik ZAS Slovenko Henigman                                           
 

 

 

  Direktor DRC, Zvone Britovšek
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namestnica direktorja DRSI, Ljiljana Herga                                         
 

 

 

 

Strokovni prispevki

Dr. Primož Pavšič

Je v svojem referatu, z naslovom »Tople asfaltne zmesi – uporaba v Sloveniji«, je v uvodu predstavil definicijo asfaltnih zmesi z nižjo temperaturo proizvodnje in vgradnje.

V nadaljevanju je, kronološko preko posameznih primerov, predstavil slovenske izkušnje z uporabo toplih asfaltnih zmesi. V več kot 10 letih je bilo pri nas izvedeno kar nekaj testnih mešanj in vgrajevanj po različnih tehnoloških postopkih, tako da znanje in  izkušnje s to  tehnologijo imamo, potrebujemo le še tehnične specifikacije in predvsem naročila za izvedbo.

Dr. Marjan Tušar

Je predstavil mednarodni projekt Re Road, pri katerem je sodelovala tudi skupina iz Slovenije, njena naloga pa je bila pregled evropskih izkušenj z recikliranjem asfaltov ter izvedba testnih preizkušanj na nivoju proizvodnje in vgradnje asfalta z dodatkom asfaltnega granulata.

V okviru tega je bila izvedena poskusna proizvodnja in vgradnja asfaltne zmesi z uporabo asfaltnega granulata – rezkanca v deležu 50% in dodatka (t.i. pomlajevalca veziva) Storbit. Rezultati preiskav proizvedenih asfaltnih zmesi in vgrajenih asfaltnih plasti so pokazali, da se asfaltna zmes, ki vsebuje rezkanec bolje zgošča, je bolj odporna na vodo in tudi na vpliv nizkih temperatur. Odpornost na tvorbo kolesnic, je bila pri asfaltni plasti z rezkancem nižja, kot pri primerljivi plasti brez rezkanca, vendar je ta po enem letu zelo narastla.

Tom Müler

Je predstavil nemško regulativo in izkušnje na področju ponovne uporabe  asfalta. V Nemčiji je uporaba rezkanega asfalta v proizvodnji asfaltnih zmesi zelo prisotna, saj predstavlja kar 20 % celotne asfaltne proizvodnje. Ekonomski vidik narekuje uporabo rezkanega asfalta v vse večjem deležu. Ta je z regulativo omejen s homogenostjo rezkanca na deponiji, opremljenostjo proizvodnih kapacitet in z recepturo. Visoko homogenost rezkanca dosegajo z rezkanjem asfalta po posameznih slojih in s pravilnim deponiranjem, ustrezno opremljenost asfaltnih tovarn pa s paralelnimi sušilnimi bobni. V recepturah asfaltnih zmesi z uporabo rezkanca se praviloma uporabljajo mehkejši bitumni uporabljajo pa tudi t.i. pomlajevalce veziva.

G. Müler je ob koncu prispevka predstavil uspešno izvedbo prometno zelo obremenjene ceste v pristanišču Hamburg. V asfaltni plasti SMA 8 so uporabili kar 90 % asfaltnega granulata, uporabljen je bil dodatek Storbit, v zmes ni bilo dodanega nič svežega bitumna.

Zvonko Cotič

Je na temo Ponovna uporaba - recikliranje asfaltnih zmesi predstavil različne tehnologije ponovne uporabe asfalta. Ločeno je predstavil postopek recikliranja na obratu in ob tem postregel s podatkom, da je delež proizvodnje asfaltnih zmesi z asfaltnim granulatom v Sloveniji le 5 %, oziroma , da se od vsega z rezkanjem pridobljenega asfalta, za ponovno proizvodnjo uporabi le 10%.

V drugem delu svojega predavanja je predstavil postopek obnove asfaltnih površin s hladno reciklažo na licu mesta. Tudi s tem postopkom ponovne uporabe dotrajanih asfaltnih plasti, s katerim imamo v Sloveniji bogate izkušnje, lahko prispevamo k vidikom trajnostne gradnje.

Branimir Palković

Po izdani prvi generaciji evropskih asfalterskih standardov v letu 2006 je trenutno v pripravi nova, druga generacija produktnih standardov za asfaltne zmesi kot sledi:

 •       Slovenski standard SIST EN 13108-1       Bitumenski beton (AC)
 •       Slovenski standard SIST EN 13108-5       Drobir z bitumenskim mastiksom (SMA)
 •       Slovenski standard SIST EN 13108-6       Liti asfalt (MA)
 •       Slovenski standard SIST EN 13108-7       Drenažni asfalt (PA).

 

Poleg navedenih so v postopkih sprejema tudi vsi spremljajoči standardi za proizvodnjo in kontrolo na zagotavljanja kakovosti asfaltnih zmesi.Trenutno so predvidene naslednje faze implementacije novih standardov, kar pomeni, da bo obvezna uporaba s strani članic po 31. marcu 2018:

 • DOR (Date of Ratification):                         2016-02-27
 • DAV (Date of Availability):                      2016-06-15
 • DOA (Date of Announcement):                   2016-09-30
 • DOP (Date of Publication):                          2016-12-31
 • Dapp (Date of Applicability):                       2017-04-01
 • DOW (Date of Withdraval):                          2018-03-31

 

Novi standardi vsebujejo fundamentalni pristop (odpornost proti trajnim deformacijam, togost in utrujanje) in naslednje nove lastnosti: ugotavljanje torne sposobnosti po poliranju, nizkotemperaturne lastnosti oz. odpornost asfaltne plasti proti razpokam pri nizkih temperaturah z enoosnimi nateznimi preskusi, lomno žilavost, oziroma širjenje razpoke s polkrožnim upogibnim preskusom in indeks trajnosti oziroma Preskus staranja na zasičenih asfaltnih preskušancih (preskus SATS) ter drugo.

Novi standardi bistveno širijo obseg razredov za posamezne lastnosti, posamezni državi članici pa je prepuščeno, da z nacionalnimi standardi opredeli svoje želje in potrebe. V naslednjih dveh letih bomo najprej zagotovili prevode standardov nato pa pripravili tudi pripadajoče nacionalne standarde in dodatke.

  

Zaključki posveta »Napredne asfalterske tehnologije« 

V Sloveniji imamo dolgoletne izkušnje s ponovno uporabo starih asfaltnih zmesi v novih asfaltnih zmeseh po klasičnem postopku. Uveljavljena je tehnologija hladnega dodajanja v obsegu do 15 % starega asfalta. Po tem postopku se letno vgradi med 5.000 in 10.000 ton starega asfalta.

Dobro se je uveljavila tudi tehnologija hladnega recikliranja po postopku »in situ« ali na licu mesta.

V zadnjih 10. letih smo pridobili tudi prve izkušnje s toplimi asfaltnimi tehnologijami z različnimi dodatki. Poskusna polja z vgrajenimi toplimi zmesmi po 10 letih uporabe ne izkazujejo nikakršnih poškodb in dokazujejo enake ali boljše karakteristike od primerljivih vročih zmesi. Podobna je situacija z manj hrupnimi asfalti.

Imamo strokovnjake v inštitutih in pri izvajalcih v asfalterski industriji, ki obvladujejo napredne asfaltne tehnologije od priprave bitumnov preko proizvodnje toplih zmesi do vgrajevanja, kar dokazujejo tudi uspešno zaključeni mednarodni projekti.

Kljub temu, da so obravnavane tehnologije preverjene in jih znamo uporabljati, je njihova uporaba še vedno zelo omejena. Zato želi industrija asfalta okrepiti postopke uporabe naslednjih tehnologij

 

Reciklaža na asfaltnih obratih

 • Uporabe tehnik proizvodnje toplih asfaltov
 • Kombinacije reciklaže na asfaltnem obratu v kombinaciji s proizvodnjo toplih asfaltnih zmesi
 • Uporabo manj hrupnih asfaltov

Za implementacijo slednjega potrebujemo določene dopolnitve in izdelave tehničnih specifikacij, kot npr. TSC za tople asfaltne zmesi.

Ključna za implementacijo pa bo pripravljenost investitorjev k uvedbi trajnostno naravnanih tehnologij. Napredne tehnologije je potrebno vključiti v razpise po postopku kakovosti in cene, ki bo izražena v Smernicah za javno naročanje gradbenih del. Od projektantov pričakujemo pozitiven odziv in dodatna znanja, ki si jih lahko pridobijo na srečanjih Združenja asfalterjev Slovenije.

Narediti moramo premik od deklarativnega zavzemanja za trajnostni razvoj in varovanje okolja k dejanski uvedbi znanih in preskušenih tehnologij. Asfalterska industrija je pripravljena in je v stanju zagotavljati krožno gospodarstvo v pravem pomenu besede.

 

21. Skupščina ZAS, Združenja asfalterjev Slovenije

Skupščine se je udeležilo 68 članov ZAS. Skupščina je izvolila delovno predsedstvo v sestavi Borut Willenpart (BGR) kot predsednik in Tea Blaž (Asfalti Ptuj) ter Marijan Prešeren (CPK), kot člana.

 

 

Skupščina je obsegala pregled dela v zadnjem letu, vključno z vsemi finančnimi izkazi in pogledom dela v naprej. Poročilo o delu in planu za naprej je podal Slovenko Henigman, delo v strokovnih odborih pa so predstavili Janez Prosen, vodja TO, Mitja Čotar, vodja odbora ZVO, Olga Naglič, vodja sekcije za HI in Zvone Britovšek, namesto Jožice Cezar, vodje Sekcije za izobraževanje, ki je svojo udeležbo opravičila.

Poročilo o finančnem poslovanju je podala mag. Nevenka Predalič, poročilo NO pa je namesto Aleksandra Kersteina, predsednika NO ZAS, ki se je prav tako opravičil, podal član NO Bojan Hočevar.

ZAS je v celoti izpolnilo zastavljene naloge in finančno poslovalo pozitivno.

Najpomembnejši poudarki zadnjega leta delovanja so predvsem naslednji:

-       Tudi zadnje leto je bilo zahtevno, vendar najbolj uspešno do sedaj!

-       Zastavljen Plan je bil v večini parametrov presežen

-       Uspešno so bile izpostavljene nekatere strokovne teme, širi se krog deležnikov

-       Članstvo je stabilno

-       Izvedeno je bilo veliko število dogodkov

-       Strokovna vprašanja, ki smo jih odpirali in so aktualna, uspeh je včasih vprašljiv, saj nimamo sogovornikov. V tem kontekstu so bile izpostavljene

-       Nove tehnologije, materiali in dodatki (RECIKLAŽE- rezkanec, asfalti za znižanje hrupa in topli asfalti,…)

-       Smernice za javno naročanje so izziv

-       Voziščna konstrukcija (načrtovanje, revizije in recenzije, nadzor,…)

-       Novi standardi nas čakajo.

 

Za zadnji mandat 2012 – 2016 pa je bilo izpostavljeno:

-       Kljub propadu številnih podjetij, smo uspeli ojačati aktivnosti delovanja

-       Najnižja proizvodnja v zadnjih 25 letih je bila velik izziv

-       Uspešno in stabilno strokovno in organizacijsko delo

-       Združenje ostaja sredina povezovanja, spoštovanja in dobrega počutja

 

Na volitvah so bili izvoljeni naslednji novi organi. Sestava Upravnega odbora ZAS za obdobje 2016 - 2020:

Henigman Slovenko, predsednik

Dokl Menih Boštjan

Donko Dean

Geršak Matjaž

Gostič Borut

Kiš Dejan

Mugerli Kristjan

Petrič Primož

Poglajen Andrej

Škufca Edo

Willenpart Borut

 

Sestava Častnega razsodišča ZAS za obdobje 2016 - 2020:

Cotič Zvonko

Kalčič Boris in

Ravnikar Turk Mojca 

Podelite priznanj posameznikom

Na osnovi sklepa Upravnega odbora ZAS št. 930/115-2016, z dne 26.1.2016 je tričlanska komisija na osnovi naslednjih kriterijev: še aktivni člani, število let delovanja v ZAS, sodelovanje pri organizaciji dogodkov, članki v oglasih, delo v strokovnih odborih in sodelovanje pri vodenju ter strategiji delovanja, izbrala naslednje člane ZAS, ki prejmejo skulpturo ZAS-20 let.

Prejemniki priznanj so naslednje posameznice in posamezniki:

Jožica Cezar, Branka Čulič, Olga Naglič, Aleksander Kerstein, Marijan Prešeren, Borut Willenpart, Zvonko Cotič, Janez Prosen, Zvonimir Britovšek, Janez Šuštar, Robert Mihelčič, Mitja Čotar, Borut Gostič, Aleksander Ljubič, dr. Janez Žmavc in Slovenko Henigman

 

 

 

 

 

 

nazaj na vrh

Login or Register